Självföryngrande vallbaljväxter i fårgårdens ekonomi


Practice abstract

Description

På södra Sardinien (Italien) bytte en fåruppfödare ut en del av arealen som avsatts för ettåriga grödor till självsående vallbaljväxter. Hans mål var att öka fodertillgången och kvaliteten på våren när vallen torkar och att undvika plöjning av de grunda jordarna. De sura jordarna medger inte användning av lusern. Lantbrukaren valde att testa flera innovativa baljväxter (sumpklöver, blodklöver, grävklöver, serradella och tagglusern) i blandningar med spannmål eller gräs.

Några positiva aspekter på dessa arter var:

  • Jordens egenskaper: större bärighet under regnperioder, förhindrad erosion, högre N-halt, ingen jordbearbetning på lutande mark;
  • Större biologisk mångfald;
  • Flexibla beslut: blandningarna kan baseras på baljväxter med olika hårda fröskal, vilket har en positiv effekt på vallens etablering och hållbarhet;
  • Djurproduktion och produkter: större avkastning, bättre kvalitet.

Men flera viktiga punkter kräver uppmärksamhet:

  • Ogräsbekämpning under första året. Det är viktigt att slå rator efter betning, att styra betet för att undvika olika betestryck på de olika arterna med får, och att bevara baljväxternas fröbank genom att stoppa betet innan baljväxterna går i blom.
  • Blandningarna måste bestå av anpassade arter som valts utifrån jordarten, vallens utnyttjande och nederbördsmängder;
  • Möjlig ackumulering av parasiter i självsådda vallar med åren.

För att tillämpa självsående vallar på ett framgångsrikt sätt på andra gårdar, rekommenderar lantbrukaren att anlägga självsådda vallar på jordar med liten naturlig fröbank och att ta kontakt med lokala rådgivare för teknisk assistans.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

forage mixture, legume management – Annual legumes, legume management – Perennial legumes

Main types of animal

dairy sheep

Country

Italy

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

Top
Translate »
Tweet
Share